ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಸುದ್ದಿಗಳು

ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರದ ಶುಭಾರಂಭ - ರೈತರ, ಬಡವರ, ದೀನದಲಿತರ, ಮಹಿಳೆಯರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ದಿಂದ ಸುರಾಜ್ಯ

know_the_cm

(ಬೆಂಗಳೂರು), ಆಗಸ್ಟ್ 13, 2021

ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರದ ಶುಭಾರಂಭ - ರೈತರ, ಬಡವರ, ದೀನದಲಿತರ, ಮಹಿಳೆಯರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ದಿಂದ ಸುರಾಜ್ಯ

know_the_cm

*************