ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಸುದ್ದಿಗಳು

75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಗಳು

know_the_cm

(ಬೆಂಗಳೂರು), ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2021

75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಗಳು

know_the_cm

know_the_cm

know_the_cm

know_the_cm

know_the_cm

know_the_cm

know_the_cm

know_the_cm

know_the_cm

*************