ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಚಿವಾಲಯ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸ್ಥಾನಮಾನ

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ದೂರವಾಣಿ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ 326

22253565

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಡಾ|| ಗಿರೀಶ್ ಹೊಸೂರ್, ಭಾ.ಅ.ಸೇ 338

22354166

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ವಿ ಪೊನ್ನುರಾಜ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ 239

22251476

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ 323-ಎ

22253414 / 424 / 454

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಎನ್ ರಂಗರಾಜು 307

22255704

ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
(ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಾಖೆ)
ಶ್ರೀ ಬಿ.ಪಿ.ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ 324

22253744

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
(ಗೃಹ ಕಛೇರಿ-ಕೃಷ್ಣಾ)
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಸತೀಶ್

22252572

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ವಾರ್ತಾಧಿಕಾರಿ
(ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಪತ್ರಿಕಾ ಶಾಖೆ)
ಶ್ರೀಮತಿ ಸಹನಾ.ಎಂ 363

22250905

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
(ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಸಚಿವಾಲಯ)
ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ 235

(ಪುಟ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 07.08.2021 ರಂದು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ)