ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಸಂದರ್ಶನ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಸಂದರ್ಶನ

2021