×
List of Officers in Chief Minister's Ministry

List of Officers in Chief Minister's Ministry

 22251792

ಸ್ಥಾನಮಾನ

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ದೂರವಾಣಿ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ 326

22253565

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಜಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ 243

22257427

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ 323-ಎ

22253414 / 424 / 454

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಎನ್ ರಂಗರಾಜು 307

22255704

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಆರ್. ರಾಜಪ್ಪ 03

22353108

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಪರಿಹಾರ)
ಶ್ರೀ. ಪಿ.ಎ. ಗೋಪಾಲ್ 235-ಎ
ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
(ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಾಖೆ)
ಶ್ರೀ ಬಿ.ಪಿ.ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ 324

22253744

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ರೋಹನ್ ಬಿರಾದರ್ 318

22258089

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
(ಗೃಹ ಕಛೇರಿ-ಕೃಷ್ಣಾ)
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಸತೀಶ್  

22252572

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಯೋಜಕರು
(ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಮಾಧ್ಯಮ)
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಬಿ ಗುರುಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ 241

22350300

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ವಾರ್ತಾಧಿಕಾರಿ
(ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಪತ್ರಿಕಾ ಶಾಖೆ)
ಶ್ರೀಮತಿ ಸಹನಾ.ಎಂ 363

22250905

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
(ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಸಚಿವಾಲಯ)
ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಪಿ ಕೋನರೆಡ್ಡಿ 235  
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
(ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಸಚಿವಾಲಯ)
ಶ್ರೀ ಸಿ.ವಿ ಹರಿದಾಸನ್ 235  

(ಪುಟ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 13.05.2022 ರಂದು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ)

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS